丑奴儿近(千峰云起)拼音版

作者:辛弃疾 朝代:宋朝
丑奴儿近(千峰云起)原文
【丑奴儿近】 博山道中效李易安体 千峰云起, 骤雨一霎儿价。 更远树斜阳, 风景怎生图画? 青旗卖酒, 山那畔别有人家。 只消山水光中, 无事过这一夏。 午醉醒时,松窗竹户, 万千潇洒。 野鸟飞来, 又是一般闲暇。 却怪白鸥, 觑着人欲下未下。 旧盟都在, 新来莫是, 别有说话?
丑奴儿近(千峰云起)拼音版
【chǒu nú ér jìn 】 bó shān dào zhōng xiào lǐ yì ān tǐ qiān fēng yún qǐ , zhòu yǔ yī shà ér jià 。 gèng yuǎn shù xié yáng , fēng jǐng zěn shēng tú huà ? qīng qí mài jiǔ , shān nà pàn bié yǒu rén jiā 。 zhī xiāo shān shuǐ guāng zhōng , wú shì guò zhè yī xià 。 wǔ zuì xǐng shí ,sōng chuāng zhú hù , wàn qiān xiāo sǎ 。 yě niǎo fēi lái , yòu shì yī bān xián xiá 。 què guài bái ōu , qù zhe rén yù xià wèi xià 。 jiù méng dōu zài , xīn lái mò shì , bié yǒu shuō huà ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全 辛弃疾的代表作 写过的诗词

《贺新郎(赋海棠)》 《定风波(大醉归自葛园,家人有痛饮之戒,故书于壁)》 《蝶恋花(席上赠杨济翁侍儿)》 《卜算子(修竹翠罗寒)》 《兰陵王(赋一丘一壑)》 《满江红(星赵晋臣敷文)》 《洞仙歌(丁卯八月病中作)》 《鹧鸪天·送欧阳国瑞入吴中》 《鹧鸪天·送人》 《鹧鸪天(用韵赋梅。三山梅开时,犹有青叶盛,予时病齿)》 《水龙吟·登建康赏心亭》 《贺新郎·把酒长亭说》 《临江仙(和王道夫信守韵,谢其为寿,时作闽宪)》 《六么令(再用前韵)》 《行香子(博山戏简昌父、仲止)》 《玉蝴蝶(追别杜叔高)》 《沁园春·灵山斋庵赋时筑偃湖未成》 《忆王孙(集句)》 《谒金门(和廊之五月雪楼小集韵)》 《菩萨蛮(赠张医道服为别,且令餽河豚)》 《一枝花(醉中戏作)》 《踏莎行(春日有感)》 《生查子(和夏中玉)》 《临江仙·和叶仲洽赋羊桃》 《南歌子(独坐蔗庵)》 《浣溪沙(赵景山席上用偶赋溪台和韵)》 《乌夜啼(戏赠籍中人)》 《贺新郎·同父见和再用韵答之》 《西江月·堂上谋臣尊俎》 《新荷叶(再和前韵)》 《水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)》 《鹊桥仙·己酉山行书所见》 《鹧鸪天(读渊明诗不能去手,戏作小词以送之)》 《满江红(赣州席上呈陈季陵太守)》 《鹧鸪天·晚日寒鸦一片愁》 《菩萨蛮(和夏中玉)》 《清平乐(寿赵民则提刑,时新除,且素不喜饮)》 《采桑子(书博山道中壁)》 《鹧鸪天(峡石前用韵答吴子似)》 《浣溪沙(黄沙岭)》 《定风波·暮春漫兴》 《水龙吟(楚天千里清秋)》 《贺新郎(题赵兼善东山园小鲁亭)》 《西江月(春晚)》 《鹧鸪天(三山道中)》 《最高楼(和杨民瞻席上用前韵赋牡丹)》 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》 《鹧鸪天(吴子似过秋水)》 《满庭芳(和昌父)》 《卜算子·千古李将军》 《鹧鸪天(戏题村舍)》 《江神子(博山道中书王氏壁)》 《唐河传(效花间集)》 《感皇恩(读庄子闻朱晦庵即世)》 《临江仙(醉宿崇福寺,寄祐之弟,祐之以仆醉先归)》 《采桑子(烟迷露麦荒池柳)》 《青玉案·元夕》 《贺新郎·甚矣吾衰矣》 《鹧鸪天·有客慨然谈功名因追念少年时事戏作》 《沁园春(答余叔良)》 《感皇恩(寿范倅)》 《满江红(送徐换斡衡仲之官三山,时马叔会侍郎帅闽辛弃疾)》 《念奴娇(晋臣十月望生日,自赋词,属余和韵)》 《满江红·汉水东流》 《木兰花慢·中秋饮酒将旦客谓前人诗词有赋待月无送月者因用天问体赋》 《水调歌头(赋传岩叟悠然阁)》 《沁园春(将止酒、戒酒杯使勿近)》 《水调歌头·盟鸥》 《鹧鸪天·送元济之归豫章》 《婆罗门引(别杜叔高。叔高长於楚词)》 《蓦山溪(赵昌父赋一丘一壑,格律高古,因效其体)》 《洞仙歌(访泉於期师,得周氏泉,为赋)》 《破阵子(赵晋臣敷文幼女县主觅词)》 《添字浣溪沙(用前韵谢传岩叟瑞香之惠)》 《水调歌头(将迁新居不成有感戏作。时以病止酒,且遗去歌者。末□及之)》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《感皇恩(寿铅山陈丞及之)》 《朝中措(为人寿)》 《木兰花慢·席上送张仲固帅兴元》 《鹧鸪天·陌上柔桑破嫩芽》 《送湖南部曲》 《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书》 《瑞鹧鸪(京口病中起登连沧观偶成)》 《鹧鸪天(徐仲惠琴不受)》 《菩萨蛮·金陵赏心亭为叶丞相赋》 《沁园春(再到期思卜筑)》 《洞仙歌·旧交贫贱》 《鹧鸪天(席上吴子似诸友见和再用韵答之)》 《菩萨蛮(坐中赋樱桃)》 《瑞鹧鸪(乙丑奉祠归舟次余干赋)》 《满庭芳(和洪丞相景伯韵)》 《水调歌头(严子文同传安道和盟鸥韵,和以谢之辛弃疾)》 《鹧鸪天(寄叶仲洽)》 《江神子(和人韵)》 《贺新郎·把酒长亭说》 《念奴娇·登建康赏心亭呈史致道留守》 《水调歌头(题子似真山经德堂,堂,陆象山所名也)》 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》 《永遇乐·京口北固亭怀古》 《踏莎行(赋木犀)》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

本文提供丑奴儿近(千峰云起)原文,丑奴儿近(千峰云起)翻译,丑奴儿近(千峰云起)赏析,丑奴儿近(千峰云起)拼音版,辛弃疾简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/1668.html