醉花阴·薄雾浓云愁永昼拼音版

作者:李清照 朝代:清朝
醉花阴·薄雾浓云愁永昼原文
薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。(橱 通:厨;销 通:消)
东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。(人比 一作:人似)
醉花阴·薄雾浓云愁永昼拼音版
báo wù nóng yún chóu yǒng zhòu ,ruì nǎo xiāo jīn shòu 。jiā jiē yòu zhòng yáng ,yù zhěn shā chú ,bàn yè liáng chū tòu 。(chú tōng :chú ;xiāo tōng :xiāo )
dōng lí bǎ jiǔ huáng hūn hòu ,yǒu àn xiāng yíng xiù 。mò dào bú xiāo hún ,lián juàn xī fēng ,rén bǐ huáng huā shòu 。(rén bǐ yī zuò :rén sì )
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李清照的诗词大全 李清照的代表作 写过的诗词

《多丽(小楼寒)》 《行香子(草际鸣蛩,惊落梧桐)》 《渔家傲·天接云涛连晓雾》 《武陵春·春晚》 《玉楼春·红酥肯放琼苞碎》 《多丽·咏白菊》 《瑞鹧鸪(双银杏)》 《鹧鸪天·桂花》 《蝶恋花·泪湿罗衣脂粉满》 《浣溪沙(莫许杯深琥珀浓)》 《玉楼春·红酥肯放琼苞碎》 《永遇乐·落日熔金》 《添字丑奴儿·窗前谁种芭蕉树》 《入咏楼(千古风流八咏楼)》 《小重山(春到长门春草青)》 《庆清朝·禁幄低张》 《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》 《浯溪中兴颂诗和张文潜二首》 《绝句(生当作人杰)》 《满庭芳(芳草池塘)》 《好事近·风定落花深》 《行香子·七夕》 《孤雁儿·世人作梅诗》 《声声慢(寻寻觅觅)》 《小重山·春到长门春草青》 《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》 《减字木兰花·卖花担上》 《蝶恋花·上巳召亲族》 《一剪梅·红藕香残玉簟秋》 《永遇乐·落日熔金》 《点绛唇(寂寞深闺)》 《鹧鸪天·桂花》 《浣溪沙(绣幕芙蓉一笑开)》 《浣溪沙·闺情》 《念奴娇·春情》 《蝶恋花·暖雨晴风初破冻》 《怨王孙(春暮)》 《点绛唇·闺思》 《转调满庭芳》 《临江仙·庭院深深深几许》 《如梦令(常记溪亭日暮)》 《孤雁儿·世人作梅诗》 《瑞鹧鸪(风韵雍容未甚都)》 《浣溪沙·小院闲窗春色深》 《南歌子·天上星河转》 《鹧鸪天(暗淡轻黄体性柔)》 《行香子·天与秋光》 《临江仙·梅》 《武陵春·春晚》 《南歌子·天上星河转》 《浣溪沙·淡荡春光寒食天》 《点绛唇(蹴罢秋千)》 《蝶恋花·泪湿罗衣脂粉满》 《渔家傲(天接云涛连晓雾)》 《浪淘沙·帘外五更风》 《殢人娇(玉瘦香浓)》 《念奴娇(萧条庭院)》 《行香子·七夕》 《如梦令(昨夜雨疏风骤)》 《渔家傲·雪里已知春信至》 《念奴娇·春情》 《浣溪沙·淡荡春光寒食天》 《凤凰台上忆吹箫·香冷金猊》 《武陵春(风住生香花已尽)》 《摊破浣溪沙(病起萧萧两鬓华)》 《新荷叶·薄露初零》 《诉衷情·夜来沉醉卸妆迟》 《行香子·天与秋光》 《浣溪沙(小院闲窗春己深)》 《点绛唇·蹴罢秋千》 《渔家傲·天接云涛连晓雾》 《夏日绝句(生当作人杰)》 《转调满庭芳·芳草池塘》 《添字丑奴儿·窗前谁种芭蕉树》 《长寿乐(微寒应候)》 《蝶恋花(永夜恹恹欢意少)》 《鹧鸪天·寒日萧萧上琐窗》 《忆秦娥(临高阁)》 《菩萨蛮·归鸿声断残云碧》 《忆秦娥·咏桐》 《菩萨蛮(归鸿声断残云碧)》 《渔家傲·雪里已知春信至》 《减字木兰花·卖花担上》 《钓台》 《凤凰台上忆吹箫(香冷金猊,被翻红浪)》 《如梦令·常记溪亭日暮》 《醉花阴(薄雾浓云愁永昼)》 《永遇乐(落日熔金)》 《鹧鸪天·寒日萧萧上琐窗》 《摊破浣溪沙·病起萧萧两鬓华》 《浣溪沙·莫许杯深琥珀浓》 《菩萨蛮·风柔日薄春犹早》 《蝶恋花·上巳召亲族》 《怨王孙·湖上风来波浩渺》 《庆清朝慢(禁幄低张)》 《清平乐(年年雪里)》 《减字木兰花·卖花担上》 《鹧鸪天(寒日萧萧上琐窗)》 《孤雁儿(藤床纸帐朝眠起)》 《清平乐·年年雪里》

醉花阴·薄雾浓云愁永昼译文及注释

译文薄雾弥漫,云层浓密,日子过得愁烦,龙涎香在金兽香炉中缭袅。又到了重阳佳节,卧在玉枕纱帐中,半夜的凉气刚将全身浸透。在东篱边饮酒直到黄昏以后,淡淡的黄菊清香溢满双袖。莫要说清秋不让人伤神,西风卷起珠帘,帘内的人儿比那黄花更加消瘦。

注释云:《古今词统》等作“雰”,《全芳备祖》作:“阴”。永昼:漫长的白天。瑞脑:一种薰香名。又称龙脑,即冰片。消:一本作“销”,《花草粹编》等作“喷”。金兽:兽形的铜香炉。重阳:农历九月九日重阳节。《周易》以“九”为阳数,日月皆值阳数,并且相重,故名。这是个古老的节日。南梁庾肩吾《九日侍宴乐游苑应令诗》:“朔气绕相风,献寿重阳节。”纱厨:即防蚊蝇的纱帐。宋周邦彦浣溪沙》:“薄薄纱橱望似空,簟纹如水浸芙蓉。”橱,《彤管遗篇》等作“窗”。凉:《全芳备祖》等作“秋”。东篱:泛指采菊之地。陶渊明饮酒诗》:“采菊东篱下,悠悠见南山。”为古今艳称之名句,故“东篱”亦成为诗人惯用之咏菊典故。唐无可《菊》:“东篱摇落后,密艳被寒吹。夹雨惊新拆,经霜忽尽开。”暗香:这里指菊花的幽香。《古诗十九首·庭中有奇树》:“攀条折其荣,将以遗所思。馨香盈怀袖,路远莫致之。”这里用其意。消魂:形容极度忧愁、悲伤。 消:一作“销”。西风:秋风。比:《花草粹编》等作“似”。黄花:指菊花。《礼记·月令》:“鞠有黄华”。鞠,本用菊。唐王绩《九月九日》:“忽见黄花吐,方知素节回。”

醉花阴·薄雾浓云愁永昼创作背景

  这首词是李清照前期的怀人之作。公元1101年(宋徽宗建中靖国元年),十八岁的李清照嫁给太学生赵明诚,婚后不久,丈夫便“负笈远游”,深闺寂寞,她深深思念着远行的丈夫。公元1103年(崇宁二年),时届重九,人逢佳节倍思亲,便写了这首词寄给赵明诚。

醉花阴·薄雾浓云愁永昼赏析

  这首词是作者婚后所作,抒发的是重阳佳节思念丈夫的心情。传说李清照将此词寄给赵明诚后,惹得明诚比试之心大起,遂三夜未眼,作词数阕,然终未胜过清照的这首《醉花阴》。

  “薄雾浓云愁永昼”,这一天从早到晚,天空都是布满着“薄雾浓云”,这种阴沉沉的天气最使人感到愁闷难捱。外面天气不佳,只好待在屋里。永昼,一般用来形容夏天的白昼,这首词写的是重阳,即农历九月九日,已到秋季时令,白昼越来越短,还说“永昼”,这只是词人的一种心理感觉。时间对于欢乐与愁苦的心境分别具有相对的意义,在欢乐中时间流逝得快,在愁苦中则感到时间的步履是那样缓慢。一个人若对“薄雾浓云”特别敏感,担心白天总也过不完,那么,她的心境定然不舒畅。李清照结婚不久,就与相爱至深的丈夫赵明诚分离两地,这时她正独守空房,怪不得感到日长难捱了。这里虽然没有直抒离愁,但仍可透过这层灰蒙蒙的“薄雾浓云”,窥见女词人的内心苦闷。“瑞脑消金兽”一句,便是转写室内情景:她独自个儿看着香炉里瑞脑香的袅袅青烟出神,真是百无聊赖。又是重阳佳节了,天气骤凉,睡到半夜,凉意透入帐中枕上,对比夫妇团聚时闺房的温馨,真是不可同日而语。上片寥寥数句,把一个闺中少妇心事重重的愁态描摹出来。她走出室外,天气不好;待在室内又闷得慌;白天不好过,黑夜更难挨;坐不住,睡不宁,真是难以将息。“佳节又重阳”一句有深意。古人对重阳节十分重视。这天亲友团聚,相携登高,佩茱萸,饮菊酒。李清照写出“瑞脑消金兽”的孤独感后,马上接以一句“佳节又重阳”,显然有弦外之音,暗示当此佳节良辰,丈夫不在身边,“遍插茱萸少一人”,不禁叫她“每逢佳节倍思亲”。“佳节又重阳”一个“又”字,是有很浓的感情色彩的,突出地表达了她的伤感情绪。紧接着两句:“玉枕纱厨,半夜凉初透。”丈夫不在家,玉枕孤眠,纱帐内独寝,难免有孤寂之感。“半夜凉初透”,不只是时令转凉,而是别有一番凄凉滋味。

  下片写重阳节这天黄昏赏菊东篱、借酒浇愁的情景。把酒赏菊本是重阳佳节的一个主要节目,大概为了应景,李清照在屋里闷坐了一天,直到傍晚,才强打精神“东篱把酒”来了。可是,这并未能宽解一下愁怀,反而在她的心中掀起了更大的感情波澜。重阳是菊花节,菊花开得极盛极美,她一边饮酒,一边赏菊,染得满身花香。然而,她又不禁触景伤情,菊花再美,再香,也无法送给远在异地的亲人。“有暗香盈袖”一句,化用了《古诗十九首》“馨香盈怀袖,路远莫致之”句意。“暗香”,通常指梅花。“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,就是北宋诗人林逋咏梅花的名句。这里则以“暗香”指代菊花。菊花经霜不落,傲霜而开,风标与梅花相似,暗示词人高洁的胸襟和脱俗的情趣。同时也流露出“馨香满怀袖,路远莫致之”的深深遗憾。这是暗写她无法排遣的对丈夫的思念。她实在情不自禁,再无饮酒赏菊的意绪,于是匆匆回到闺房。“莫道不消魂”句写的是晚来风急,瑟瑟西风把帘子掀起了,人感到一阵寒意。联想到刚才把酒相对的菊花,菊瓣纤长,菊枝瘦细,而斗风傲霜,人则悲秋伤别,消愁无计,此时顿生人不如菊之感。以“人比黄花瘦”作结,取譬多端,含蕴丰富。

  此词在艺术上的一个特点是“物皆著我之色彩”,从天气到瑞脑金兽、玉枕纱厨、帘外菊花,词人用她愁苦的心情来看这一切,无不涂上一层愁苦的感情色彩。在结构上自起句至“有暗香盈袖”,都是铺叙笔法;而把节日离索的刻挚深情留在结拍,使它如高峰突起。“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”,成为全篇最精彩之笔。以花木之“瘦”,比人之瘦,诗词中不乏类似的句子,这是因为正是“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”这三句,才共同创造出一个凄清寂寥的深秋怀人的境界。“莫道不消魂”,直承“东篱把酒”以“人拟黄花”的比喻,与全词的整体形象相结合。“帘卷西风”一句,更直接为“人比黄花瘦”句作环境气氛的渲染,使人想象出一幅画面:重阳佳节佳人独对西风中的瘦菊。有了时令与环境气氛的烘托,“人比黄花瘦”才有了更深厚的寄托,此句也才能为千古传诵的佳句。

  此词的另一个特点是含蓄。唐司空图认为含蓄的主要特征是:“不著一字,尽得风流。语不涉及,若不堪忧。”(《诗品·含蓄》)从字面上看,这首《醉花阴》没有写离别之苦,相思之情,但仔细寻味,它的每个字都浸透了这一点。从她不时去看香炉里的瑞脑燃烧了多少(也即时间过去了多少)的细节中,读者可以感到她简直是度日如年。白天好不容易挨过去了,晚上更加难捱。李清照不直接写“每逢佳节倍思亲”,而是写失眠,写一直到半夜都没有睡着。看来她不只是身体感到凉,主要的还是内心感到凉。于是她对赵明诚那苦苦思念之情便从字里行间洋溢而出。读罢全词,一位不堪忍受离别之苦的少妇形象生动地立在读者眼前。

  全词明白如话,没有冷涩难懂之处,表达的感情却十分深沉细腻。畅达与深沉相结合,这正是李清照词风的一个重要特点。

李清照简介

李清照(1081─1155?)号易安居士,济南(今属山东)人。父李格非,为元祐后四学士之一,夫赵明诚为金石考据家。崇宁元年(1102),徽宗以绍述神宗为名,任蔡京、赵挺之为左右相,立元祐党人碑,以司马光等百二十人为「奸党」,其父列名党籍,清照以诗上挺之。崇宁二年(1103),明诚出仕,矢志撰述以访求、著录古代金石文字为职志的《金石录》一书。大观元年(1107),蔡京复相,挺之卒。蔡京以挺之为元祐大臣所荐,为庇元祐「奸党」,追夺所赠官。明诚、清照夫妇因此屏居青州(今山东益都)乡里十年。宣和二年(1120)蔡京致仕后,明诚起知莱州(今山东掖县),此后又自莱移淄。靖康之难后。明诚奔母丧南下,知江宁府,清照载书至建康。建炎三年,赵明诚卒。离京自建康出走浙中,清照随亦入浙,经台、嵊、黄岩,从御舟海道至温州,复至越州,衢州,于绍兴二年(1132)赴杭州。绍兴四年,作《金石录后序》。绍兴中,以《金石录》表上于朝。卒年约七十馀。善属文,于诗尤工。《宋史·艺文志》著录《易安居士文集》七卷,俱不传。清照创词「别是一家」之说,其词创为「易安体」,为宋词一家。词集名《漱玉集》,今本皆为后人所辑。男中李后主,女中李易安,极是当行本色。前此太白,故称词家三李。(沈去矜)清照以一妇人,而词格乃抗轶周柳,虽篇帙无多,固不能不宝而存之,为词家一大宗矣。(《四库提要》)李易安作重阳《醉花阴》词,函致赵明诚云云。明诚自愧勿如。乃忘寝食,三日夜得十五阕,杂易安作以示陆德夫。德夫玩之再三曰:「只有『莫道不销魂』三句绝佳。」正易安作也。(《词苑丛谈》)李易安词,独辟门径,居然可观,其源自淮海、大晟,而铸语则多生造,妇人有此,可谓奇矣。(《白雨斋词话》)易安佳句,如《一剪梅》起七字云:「红藕香残玉簟秋」,精秀特绝,真不食人间烟火者。(同上书)
宋词三百首 宋词精选 初中古诗 写花 菊花 节日 重阳节 婉约

本文提供醉花阴·薄雾浓云愁永昼原文,醉花阴·薄雾浓云愁永昼翻译,醉花阴·薄雾浓云愁永昼赏析,醉花阴·薄雾浓云愁永昼拼音版,李清照简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/5156.html